Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.δ. 138/2001 “Άδειες του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος” (Α΄120), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.δ. 308/2003 (Α΄260) και το Π.δ. 106/2010 (Α΄183).

Leave a Reply