Τι άλλαξε για το βοήθημα τέκνων (ΒΟΕΑ) του Μ.Τ.Ν !!!

imageΔείτε συνοπτικά τις σημαντικότερες αλλαγές στο ΜΤΝ/ΒΟΕΑ. 1) Μειώσεις στο δικαίωμα εγγραφής. 2) Μειώσεις στη μηνιαία κράτηση. 3) Αλλαγές στην ηλικιακή κλίμακα. ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Όσα στελέχη αποκτούν τέκνα καταβάλλουν υποχρεωτικά ως δικαίωμα εγγραφής εφάπαξ χρηματικό ποσό. (η δήλωση κάθε τέκνου διενεργείται εντός 6 μηνών από την ημερομηνία γέννησης). Για τους ενεργούς μετόχους (εν ενεργεία στελέχη) το δικαίωμα εγγραφής μειώθηκε ως εξής: image ΜΕΙΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Όσα στελέχη αποκτούν τέκνα καταβάλλουν υποχρεωτικά πέραν του δικαιώματος εγγραφής και μηνιαία κράτηση. Για τους ενεργούς μετόχους (εν ενεργεία στελέχη) η μηνιαία κράτηση μειώθηκε ως εξής: image ΝΕΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ – ΗΛΙΚΙΑΣ Το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος για την οικογενειακή ή επαγγελματική αυτοτέλεια που καταβάλλεται από το Ταμείο καθορίζεται σε αριθμό μηνιαίων μερισμάτων που λαμβάνει ο μερισματούχος κατά την ημερομηνία που νομιμοποιείται η καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος και του μερίσματος που θα ελάμβανε ο ενεργός μέτοχος, λογιζόμενος σαν μερισματούχος. Από 1.7.2012, ο υπολογισμός του ποσού του εφάπαξ βοηθήματος γίνεται με βάση τις διαμορφωθείσες την 1.1.2012 τιμές των μερισμάτων, μειωμένες κατά 5%. Ο αριθμός των δικαιούμενων μερισμάτων μεταβλήθηκε ως εξής: image Limenikidrasi.blogspot.gr