ΠΔ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ………… ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ

εστολοι

Αρκετοί συνάδελφοι μας καταθέτουν καθημερινά ερωτήματα εάν πρόκειται να αυξηθεί η ημερήσια αποζημίωση καθώς και τα έξοδα διανυκτέρευσης .

Η Απάντηση μας είναι η εξής.

 Με την ψήφιση του ν.4336/2015 και την ισχύ του από 01-01-2016 , τέθηκαν σε εφαρμογή οι νέες διατάξεις που αφορούν δαπάνες των μετακινουμένων δημοσίων υπάλληλων.

Ο νόμος με το άρθρο 15 δίνει  προθεσμία εννεάμηνη, για τους ένστολους ΣΑ &ΕΔ λόγω του ιδιαίτερου έργου που επιτελούν, έτσι ώστε να  δημιουργήσουν  ένα  προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (νυν Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής) .

Επειδή η προθεσμία εκπνέει στις 30-09-2016 και δεν υπάρχει ενημέρωση για  έκδοση προεδρικού διατάγματος, με συνέπεια να έχουν  εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 4336/2015.

 ΟΙ αρμόδιες υπηρεσίες οικονομικών των ένστολων έχουν πάρει προφορική διαβεβαίωση για παράταση προθεσμίας και να εφαρμόζουν τις διατάξεις προ του νόμου 4336/15 πράγμα που εγείρει νομικές αμφιβολίες .

 Σε κάθε περίπτωση  άποψη μας είναι ότι από 01-10-2016 ισχύουν οι διατάξεις του ν 4336/2015  εκτός και βγει μια διάταξη που να παρατείνει τη προθεσμία που περιγράφεται στο άρθρο 15 ή εκδοθεί το ΠΔ οδοιπορικών Ένστολων ΣΑ&ΕΔ  που είναι και σε ώριμο στάδιο  .

Άρθρο Δροσόπουλου Αλέκου