Ατελώς οι βεβαιώσεις από τις τράπεζες για την Δ.Π.Κ.

Σχετικά με το θέμα των βεβαιώσεων για τους λογαριασμούς τους οποίους είναι υποχρεωμένοι οι συνάδελφοι να επισυνάψουν ηλεκτρονικά στην Δ.Π.Κ. μέσω της σελίδας www.pothen.gr  και μετά από προβλήματα  με χρέωση για αυτές τις βεβαιώσεις από τις τράπεζες που αντιμετώπισαν κάποιοι συνάδελφοι και ύστερα από ενημέρωση από το νομικό Σύμβουλο της Ε.Π.Λ.Σ.Νοτίου Πελοποννήσου παραθέτουμε τα παρακάτω προς υποβοήθηση όποιων ενδιαφερομένων

Προβλέπετε αυτό να γίνετε ατελώς σύμφωνα με την σελίδα www.pothen.gr  για του λόγου το αληθές παραθέτουμε τα παρακάτω αποσπάσματα απ την σελίδα. Επίσης να αναφέρουμε ότι οι βεβαιώσεις αυτές  αφορούν το υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου( του έτους που αφορά η Δ.Π.Κ.) των λογαριασμών που δηλώνονται στην Δ.Π.Κ. και όχι αναλυτική ενημέρωση για όλες τις κινήσεις στους λογαριασμούς αυτούς.

Σύμφωνα με το  άρθρο 1 του ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222 του ν. 4281/2014, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Τα τραπεζικά και τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του υπόχρεου, να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση βεβαιώσεις περί του υπολοίπου των καταθέσεων αυτού την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Ειδικά για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α’ έως ε’ του άρθρου 1 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, τα τραπεζικά και τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται, ομοίως χωρίς επιβάρυνση και μέσα στην ίδια προθεσμία, να εκδίδουν αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών των ως άνω υπόχρεων κατά την 31 η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους.»

Απο την σελίδα www.pothen.gr

untitled

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής των Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ έτους 2016 (φορολογική χρήση 2015) που άρχισε την 15η  Οκτωβρίου και λήγει την 15η  Ιανουαρίου 2017, γνωρίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων   &  Διοικητικών Υπηρεσιών (ΓΓΠΣ & ΔΥ) έχει θέσει σε λειτουργία ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης υπόχρεων.

Υπόχρεοι της περίπτωσης κστ΄ της παρ 1 του άρθρου 1 του Ν. 3213/2013 (ήτοι το προσωπικό Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. και το πολιτικό προσωπικό Υ.ΝΑ.Ν.Π.) μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα αναφορικά με την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ.  στο κέντρο εξυπηρέτησης υπόχρεων (τηλέφωνο 2104802100) που λειτουργεί Δευτέρα εώς Παρασκευή : 07.00 – 17.00

Χρήσιμα Αρχεία