ΚΑΛΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ ΠΥΛΟΥ ΜΑΚΑΡΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗ

makaroyn

Προάγεται ο Αντιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής Μακαρούνης Ιωάννης του Αθανασίου (Α.Μ.2580) στο βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν ενεργεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8(α) του άρθρου 48 του ν.3079/2002 (Α΄311) και τίθεται αυτός σε αποστρατεία ύστερα από αίτησή του, επειδή έχει εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής του στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ο ανωτέρω αποστρατευόμενος Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, για πέντε (5) έτη μετά την έξοδό του από το Λιμενικό Σώμα, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ.37/2012 (Α΄ 75).