ωράριο εργασίας μην λησμονούν οι ιθύνοντες ότι η αύξηση του υπηρεσιακού ενδιαφέροντος και της αποδοτικότητας του προσωπικού προϋποθέτουν τη μη καταπόνησή του, χωρίς αποχρώντες λόγους και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του

 

Εκτός από υποχρεώσεις έχουμε και δικαιώματα τα οποία ποτέ δεν πρέπει να λησμονούμε. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι:

  • O χρόνος εργασίας του προσωπικού ανεξαρτήτως βαθμού κατά την πενθήμερη εργασία (Δευτέρα έως Παρασκευή) είναι:  οι ώρες που προβλέπονται από το ωράριο εργασίας ΠΔ  68/2003, α) ύστερα από την μνημονίακη νομοθέτηση για τις Δημόσιες Υπηρεσίες σαράντα ώρες (40) το οποίο ισχύει για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες β)  Τριάντα δύο ώρες (32) οι σκοποί λιμενικών καταστημάτων της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΕΝ, σκοποί λιμένος, οδηγοί και μόνιμα πληρώματα εν γένει περιπολικών οχημάτων και μοτοσικλετών, διαβιβαστές, τηλεφωνητές, χειριστές τηλεφωνικών κέντρων, ραδιοτηλεφωνικών και ραδιοτηλεγραφικών κέντρων, τηλετύπων, το προσωπικό που εκτελεί περιπολίες, ελέγχους, συνοδείες και γενικά κάθε άλλη συναφή υπηρεσία που αφορά την αποστολή του Λ.Σ. γ)  Τριάντα ώρες (30) τα πληρώματα των περιπολικών σκαφών, όταν εκτελούν πλόες, και εναερίων μέσων και το προσωπικό της Μονάδος Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.) και των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.), όταν επιχειρούν. Διαφορετικά εφαρμόζεται το ωράριο  α)
  • Η χορήγηση της ημερήσιας ανάπαυσης είναι υποχρεωτική εντός της εβδομάδας που γεννάται το δικαίωμα λήψης της. ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας υποχρεούται να χορηγήσει τις οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης και σε περίπτωση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών αυτές χορηγούνται  οπωσδήποτε την τρίτη εβδομάδα.
  • Ως Εργασία πέραν του πενθημέρου νοείται εκείνη που η ώρα έναρξης ή η ώρα λήξης της περιλαμβάνεται ημερολογιακά στο Σάββατο ή την Κυριακή. Το ίδιο ισχύει και για την ημέρα της αργίας.
  • Για την παροχή εργασίας την 7η ημέρα της εβδομάδας, καθώς και τις επίσημες ημέρες αργίας, χορηγείται υποχρεωτικά ημερήσια ανάπαυση μια άλλη ημέρα της επόμενης εβδομάδας. (υπ’ αριθ. 1/35/2008 25-11-2008 διαταγή υπογραφόμενη από τον Αρχηγό του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ .
  • Όταν υπάρχει παράταση του ωραρίου εργασίας. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο επιπλέον χρόνος υπολογίζεται και αφαιρείται από τον συνολικό εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας.
  • Ο χρόνος της επιφυλακής είναι χρόνος εργασίας.

Μετά από αυτά δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα προς τους προϊστάμενους των Λιμενικών Αρχών που επιτρέπουν ή επιβάλλουν την αύξηση του εβδομαδιαίου  χρόνου εργασίας μαζί με την  εργασία πέραν του πενθημέρου και υπερβαίνει τις 48 ώρες  για τις περιπτώσεις α) και 40 για τις περιπτώσεις β) και γ) μάλιστα όταν αυτό συμβαίνει κατά συρροή και για  μεγάλο χρονικό διάστημα .

  • Γιατί σήμερα έχουμε αρκετούς συναδέλφους να εργάζονται κατά πολύ περισσότερο του προβλεπόμενου χρόνου υπό του πέπλου των υποκειμενικών υπηρεσιακών αναγκών στο «μυαλό» και μόνο του Λιμενάρχη.
  • Γιατί σήμερα υπάρχουν μονά πληρώματα κατ΄ουσίαν σε (επιφυλακή) καθιστώντας εργασιακά όμηρους τα πληρώματα
  • Γιατί σήμερα δίνεται η διακριτική ευκαιρία στο Λιμενάρχη να διατάζει το προσωπικό να εκτελεί υπηρεσίες εντός της ίδιας εβδομάδας ώστε  κάποιες ημέρες σε υπηρεσία  σκοπού – οδηγού κτλπ  και τις υπόλοιπες ημέρες σε υπηρεσία γραφείου, με μοναδικό σκοπό να αυξήσει έμμεσα το χρόνο εργασίας του προσωπικού ,αυτό μάλιστα  εσχάτως   εξελίσσεται πραγματοποιώντας την εναλλάξ εργασία την ιδία ημέρα.

Χρειάζεται αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου άμεσα,και να εναρμονιστεί το ωράριο εργασίας σύμφωνα με την υπηρεσιακή καθημερινότητα των συναδέλφων και τις τωρινές  ανάγκες του οργανισμού 14 χρόνια μετά την εφαρμογή του ΠΔ 68/2003. .

 

Υ.Γ: Μην λησμονούν οι ιθύνοντες ότι η  αύξηση του υπηρεσιακού ενδιαφέροντος και της αποδοτικότητας του προσωπικού προϋποθέτουν τη μη καταπόνησή του, χωρίς αποχρώντες λόγους και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του.

 

 

  Σαράντος Καμβύσης

 Αντιπρόσωπος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Νοτίου   Πελοποννήσου στη ΠΟΕΠΛΣ